CIRCULAR 3/2020 Plan de reapertura del sector de la danza en Cataluña

La Federación Andaluza de Comunidades FAC comparte el documento Plan de reapertura del sector de la danza en Cataluña.

Una propuesta, que puede servir de guía para entidades y profesionales que cuenten con academias de baile, elaborada por consenso entre las siguientes asociaciones de danza de Cataluña y profesionales de la actividad de la danza.

 • AEDA Associació d’Escoles autoritzades de Dansa de Catalunya
 • Associació de Professors de Dansa de la província de BARCELONA
 • Federació Catalana de Professors de Dansa.
 • Associació de Professors de Dansa de les comarques de Tarragona
 • APdC Associació Professionals de la dansa de Catalunya
 • Entitat d’Interès Cultural LiceXballet. Associació fundada per antics ballarins del Gran Teatre del Liceu.

Propuestas de las asociaciones y profesionales de la danza de Cataluña para el alzamiento de las limitaciones de ámbito nacional y restablecimiento de la actividad de danza durante el período de transición.

I.- La notòria situació d’excepcionalitat fruit de la infecció pandèmica causada per la propagació de la COVID-19, ha situat la totalitat del sector de la Dansa en una situació insostenible.

L’ensenyament no reglat de la dansa és un sector amb especificats pròpies, i per aquest motiu cal que es tracti de forma singular, desenvolupant mesures d’emergència e impulsant un pla de rescat i represa de l’activitat, donat que principalment som petites empreses, autònoms, treballadors assalariats.

Les mesures proposades tenen per objecte la represa de l’activitat, i que se’ns contempli dins del pla de desconfinament, assolint el compromís de aplicar-les per a poder continuar les classes i els assajos de dansa I teatre musical, el més aviat possible.

El sector ho necessita de forma urgent, i tenim les garanties per a poder reprendre l’activitat de forma segura, mantenint així la Covid-19 sota control fins que hi hagi un tractament o vacuna.

El sector no pot estar aturat fins a l’inici del nou curs i s´ha de reprendre l´activitat presencial de forma immediata.

El treball virtual i entrenament en dansa és molt perjudicial pel cos, ja que es requereixen condicions idònies en quan a terra i espai per a realitzar les diverses especialitats i disciplines, podent provocar greus lesions al treballar amb superfícies inadequades.

Aquest Pla té que veure amb reivindicar el valor de la dansa dins del sector cultural, i dels seus professionals amb igualtat de drets que altres sectors de l’activitat cultural i econòmica.

Es requereix de forma urgent I immediata un pla de desconfinament atenent a les nostres singularitats que haurà de fernos partícips del camí a traçar per garantir el futur dels seus talents i no interrompre la formació del jovent que necessita treballar de forma intensa i amb alt rendiment com fan altres esportistes d´elit.

II.- Les previsions orientatives per l´aixecament de les restriccions elaborat pel Govern, també conegut com “Pla de Desconfinament”, no contempla ni adopta de forma específica mesures encaminades a la represa de l’activitat en les Escoles, Acadèmies i Centres de Dansa.

Cal doncs adoptar amb la màxima urgència les actuacions adreçades al restabliment de la nova normalitat incloent aquelles, tot seguint els procediments i fases decretades pel Govern.

III.- La Proposta ha estat elaborada per consens entre les següents associacions de Dansa de Catalunya i professionals de l’activitat de la Dansa:

 • AEDA Associació d’Escoles autoritzades de Dansa de Catalunya
 • Associació de Professors de Dansa de la província de BARCELONA
 • Federació Catalana de Professors de Dansa.
 • Associació de Professors de Dansa de les comarques de Tarragona
 • APdC Associació Professionals de la dansa de Catalunya
 • Entitat d’Interès Cultural LiceXballet. Associació fundada per antics ballarins del Gran Teatre del Liceu.

Que conformen una part important i representativa del sector de la Dansa a Catalunya.

IV.- El present protocol té per objecte oferir una proposta fonamentada del Sector per a la immediata reactivació de l’activitat dels Centres, Acadèmies i Escoles de Dansa a la Fase 2 de desconfinament.

Minimitzant el risc que representa l´epidèmia per la salut dels operadors del sector, alumnes, mestres i professionals de la Dansa, garantint la màxima seguretat sanitària, combinant la recuperació del benestar social, cultural, esportiu i econòmic, de tots.

V.- Tanmateix estén compromesos en aplicar de forma estricta i personalitzada totes les mesures de seguretat i higiene durant la represa de l’activitat, per garantirne el seu desenvolupament en condicions de seguretat, autoprotecció i adaptació social a les circumstàncies.

Les mesures establertes segueixen les recomanacions de la OMS, i es regeixen a la normativa del pla de desconfinament respecte la Covid-19, però el fet de poder tornar a oferir el servei de l’activitat de dansa permetrà a acadèmies, centres i escoles garantir la continuïtat dels centres en un futur.

VI.- Aquest document serà enviat i presentat al Departament de Salut, Cultura, Educació, Economia i Hisenda i Treball i Afers Socials.

I.- PROPOSTES

1.1.- Incloure l´ensenyament no reglat de la dansa a la Fase 2 Intermèdia del l’Annex II del Pla per la transició cap a una nova normalitat, sobre la previsió orientativa de l’aixecament de les limitacions en l’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma, presentat pel Govern d’Espanya a data del 28 d’abril del 2020, anomenat “Pla de Desconfinament,” que permet l´obertura de espais culturals i Col·legis per activitats de reforç i acompanyament emocional, basades en les diferents tècniques de dansa, a partir del 25 de Maig i fins al 7 de Juny.

1.2.- Reprendre l´ensenyament presencial per a ballarins durant la fase 2, obrint l’activitat per els alumnes sotmesos a un entrenament d’alt rendiment i que necessiten de forma urgent recuperar el contacte amb els seus mestres, per a mantenir el seu cos i ment en optimes condicions.

Els centres que ofereixen activitats de dansa poden articular fàcilment una obertura progressiva, donat que no tenen el gran ràtio de les escoles d’ensenyament general o de les universitats. Els grups de persones que exerceixen l’activitat son reduïts, fent viable i segur reprendre l’activitat de forma escalonada.

1.3.- La no inclusió de les Escoles, Acadèmies i Centres de Dansa, així com les autoritzades per el Departament d´Ensenyament de la Generalitat, que depenen del Departament de Educació, a la fase 2 intermèdia, com a “Centros Educativos y de formación” i permetre paral·lelament la inclusió d´altres Centres y Acadèmies tals com autoescoles, acadèmies d´idiomes, Formació professional, etc, comporta un greuge comparatiu inacceptable.

1.4.- S´entengui que l’activitat de dansa -exercida com a activitat de forma extraescolar- queda inclosa dins de l’activitat minorista i d’activitats de prestació de serveis, i com així es refereix en l’Annex II, serien pertinents en la Fase 2. “Apertura de los centros educativos y de formación (autoescuelas, academias, etc.) que no estén incluidos en los apartados de Educación y Ciencia”.

1.5- Tot el sector entén que els centres de dansa ofereixen un servei d’ensenyament d’activitats en franja horària extraescolar, no reglades fora dels horaris lectius dels centres educatius, tant en nens, joves i adults, i per tant no poden ser tractats dins del desconfinament com a centres escolars i/o universitats.

Totes les parts signants d’aquest protocol son centres de formació no reglada.

1.6.- S´autoritzi l´obertura de casals d’estiu, cursets i altres activitats al voltant de la dansa, tot mantenint les condicions de seguretat i higiene i limitació d´aforament, etc

II.- PROTOCOL D’HIGIENE

A. Abans de la represa de l’activitat, es farà una desinfecció de totes les instal·lacions, i es faran tots els preparatius per a poder garantir la màxima seguretat en l’activitat.

B. Es reforçarà el servei de neteja i desinfecció de totes les aules i estances. Posant especial atenció a les superfícies horitzontals com ara, taules, mostradors, o entrades / recepció, així com també totes aquelles botoneres, telèfons, teclats, ratolins, poms i manetes. En definitiva, tots aquells elements que es toquin amb les mans.

C. L’aforament màxim ha de permetre complir amb el requisit de distància interpersonal. Es garantirà la separació de 1’5 metres com a mínim entre els alumnes.

D. Entre classes s’haurà de procedir a la ventilació, preferiblement natural, de l’espai.

E. En el cas de que l’activitat es dugui a l’exterior, també caldrà respectar les distàncies de seguretat.

F. Desinfectar sempre que sigui possible, dels llocs de treball entre torns. Especialment els equips comuns com aparells de música o ordinadors i si és necessari extremar les mesures higièniques abans i després del seu ús.

G. L’ús dels vestuaris i dutxes estarà prohibit fins que Sanitat comuniqui un aixecament de les mesures de prevenció. És per això que els usuaris hauran de venir vestits des de casa.

H. Es recomana mantenir la temperatura del centre entre 23 i 26ºC. Revisar els sistemes de climatització i d’aire condicionat dels centres de treball. Mantenir la neteja per evitar que es converteixin en un mitjà de propagació.

I. Es fomentarà i facilitarà, en la mesura del possible, el pagament bancari o per targeta, no en efectiu.

J. Es recomana informar mitjançant cartelleria dins del centre de treball els procediments d’higiene publicats per les autoritats sanitàries.

K. Els serveis tindran sabó i paper de mans d’un sol ús, amb contenidors de tapa i preferiblement amb pedal.

L. Assegurar la presència de solucions hidroalcohòliques a diferents punts del centre.

M. No reutilitzar material d’aula ni intercanviar-lo entre companys (estores, pilotes, cintes, gomes…). Caldrà desinfectar-lo un cop utilitzat. Recomanar que el portin de casa.

N. Es precintaran les fonts d’aigua, i es desactivaran les zones de vending i cafeteres. Cada usuari haurà de portar la seva ampolla d’aigua o beguda isotònica pròpia. Tanmateix, no es podrà menjar dins de les instal·lacions per evitar així la generació de deixalles.

III.- PROTOCOL D’ACCÉS A LES INSTAL.LACIONS

A. No es permetrà entrar a les instal·lacions abans de l’hora establerta de l’activitat.

B. Assegurar les distàncies de seguretat a les entrades i sortides evitant aglomeracions.

S’estableix la distància mínima de 1,5 metres.

C. Es realitzarà un control de temperatura a l’entrar. En cas de ser superior a 37,3°C no es permetrà l’accés de l’usuari.

Cal comunicar a tot el personal i usuaris que han de quedar-se a casa si presenten símptomes com tos, febre o malestar. En aquest cas han de posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries de forma immediata.

D. Es mantindran les portes d’accés i les interiors obertes per evitar tot contacte amb els poms i manetes. En el cas que no sigui possible, es tindrà molta cura en la seva desinfecció.

E. Els alumnes, equip pedagògic, directiu i administratiu, haurà de treure’s les sabates a l’entrar al local i posar-les en una bossa de plàstic d’ús personal, o bé deixar-les en un sabater del qual disposi el centre.

F. No podrà entrar a les instal·lacions cap familiar, acompanyant o persona que no sigui del grup que realitza l’activitat en aquell moment.

G. Es prohibirà l’accés de personal extern a les aules, vestuaris i WC de l’empresa.

H. Caldrà rebre les mercaderies davant de l’escola i no deixar entrar personal aliè.

I. Tot el públic, inclòs el que espera a l’exterior, ha de guardar la distància interpersonal.

IV.- GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL

A. Els treballadors del centre hauran de rentar-se les mans a l’entrar i al sortir, i disposar, de forma obligatòria, de mascareta i guants com a equip de protecció.

B. Es limitarà la circulació del personal per les instal·lacions, i totes les comunicacions (particularment entre usuaris, familiars i el centre) es faran a través de sistemes informàtics (telèfon, correu electrònic, etc) evitant la interacció presencial.

C. Reduir a el mínim imprescindible les reunions presencials de qualsevol tipus.

D. El centre haurà d’informar de les mesures de seguretat, higiene i protecció a tots els usuaris, perquè aquests es comprometin a complir-les de forma íntegra, i sense cap.

V.- MANIFEST

Tots els signants d’aquesta proposta pel restabliment de l’activitat de la dansa durant el període de la transició per la propagació de la COVID-19 manifesten que el sector necessita urgentment reprendre l’activitat de forma segura pel benestar físic i emocional pels usuaris i per l’impacte econòmic donat que son empreses, autònoms i treballadors assalariats.

Donar valor al sector cultural, a la dansa i als seus professionals amb igualtat de drets que altres sectors de l´activitat cultural i econòmica i amb la fermesa que els professionals del sector i les associacions de centres de dansa d’ensenyaments no reglats, poden garantir reprendre l’activitat de forma segura.

S’apel·la a les màximes autoritats governamentals a contribuir en la causa i ajudar a pal·liar els greus problemes econòmics i socials generats pels efectes de l’impacte de la pandèmia.

COMPARTE EN LAS REDES SOCIALES